Επιλογή Σελίδας

Άδεια Ρυμούλκησης Μπαγκαζιέρας Τρέιλερ Τροχοσκηνής

Αναλαμβάνουμε να εφοδιαστείτε με το κατάλληλο σημείωμα ρυμούλκησης, σε συνεργασία με εγκεκριμένους μηχανολόγους, για το τρέιλερ ή μπαγκαζιέρα ή οτιδήποτε χρειάζεστε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση Άδειας Ρυμούλκησης

Δικαιολογητικά Αδειας ρυμούλκησης

 

Ι. ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

1.Αίτηση.

2.Παράβολο.

3.Έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46 ή εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς.

4.Δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου.

5.Πιστοποιητικό ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.6.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.(Αν από την άδεια κυκλοφορίας δεν προκύπτει η ελκτική ικανότητα του οχήματος υποβάλλεται φωτοαντίγραφο από το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος από όπου προκύπτει η ελκτική ικανότητα, αλλιώς βεβαίωση της αντιπροσωπείας του οχήματος).

7.Αποδεικτικό αγοράς.

8.Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) του κατόχου με τα τεχνικά στοιχεία ρυμουλκούμενου και έλκοντος οχήματος σύμφωνα με την ΥΑ 29820/1983.

ΙΙ. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

1.Αίτηση του νέου κατόχου.

2.Παράβολο.

3.Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ».

(Δεν απαιτείται στην περίπτωση που το σημείωμα ρυμούλκησης του προηγούμενου ιδιοκτήτη έχει εκδοθεί βάση έγκρισης τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46).

4.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.(Αν από την άδεια κυκλοφορίας δεν προκύπτει η ελκτική ικανότητα του οχήματος υποβάλλεται φωτοαντίγραφο από το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος από όπου προκύπτει η ελκτική ικανότητα,αλλιώς βεβαίωση της αντιπροσωπείας του οχήματος).

5.Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.6.Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου.

ΙΙΙ. ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ(ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

1.Αίτηση.

2.Παράβολο.

3.Υπεύθυνη δήλωση ( N1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ».(Δεν απαιτείται στην περίπτωση που το σημείωμα ρυμούλκησης του προηγούμενου ιδιοκτήτη έχει εκδοθεί βάση έγκρισης τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46).

4.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ(Αν από την άδεια κυκλοφορίας δεν προκύπτει η ελκτική ικανότητα του οχήματος υποβάλλεται φωτοαντίγραφο από το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος από όπου προκύπτει η ελκτική ικανότητα,αλλιώς βεβαίωση της αντιπροσωπείας του οχήματος).

5.Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης.IV. ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ(ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)
1.Αίτηση.2.Παράβολο.

3.Υπεύθυνη δήλωση ( Ν1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ».(Δεν απαιτείται στην περίπτωση που το σημείωμα ρυμούλκησης του προηγούμενου ιδιοκτήτη έχει εκδοθεί βάση έγκρισης τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46)

.4.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.(Αν από την άδεια κυκλοφορίας δεν προκύπτει η ελκτική ικανότητα του οχήματος υποβάλλεται φωτοαντίγραφο από το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος από όπου προκύπτει η ελκτική ικανότητα,αλλιώς βεβαίωση της αντιπροσωπείας του οχήματος).5.Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης.

6.Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη τρέιλερ (βλ. σημείωση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του ρυμουλκούμενου στηνοποία θα αναγράφει:« παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου ………………….τρέιλερ –μπαγαζιέρας -τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον ………………………………( ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου ) κάτοχο του υπ ́ αριθμ. …………………………….αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

 

διεκπεραιώσεις
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα