Επιλογή Σελίδας

Έκδοση Πινακίδων ΔΟΚ για εμπόρους αυτοκινήτων

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πινακίδων ΔΟΚ ( Δοκιμαστικές πινακίδες για εμπόρους)

Δικαιολογητικά για την έκδοση πινακίδων ΔΟΚ:

1.Βεβαίωση από ΔΟΥ για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό των πωληθέντων αυτοκινήτων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (ειδικά για τους μεταπωλητές – εμπόρους με προμήθεια).

2.Επιστολή Τραπέζης ή Πιστοποιητικό Τελωνείου Εισαγωγής για τον αριθμό των κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος εισαχθέντων αυτοκινήτων (προκειμένου για αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα).

3.Ηλεκτρονικό Παράβολο 168,00 ΕΥΡΩ για επιβατηγά και φορτηγά, και 48,00 ΕΥΡΩ για δίκυκλα.

4.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, όπου αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των δοκιμαστικών πινακίδων που κατέχει ήδη.

 

Έκδοση πινακίδων ΔΟΚ
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα