Επιλογή Σελίδας

Αλλαγή Χρώματος Αυτοκινήτου

Από την ημέρα της αλλαγής του χρώματος έχετε 15 μέρες για να το δηλώσετε στην άδεια κυκλοφορίας.

Αφήστε σε εμάς την χρονοβόρα διαδικασία.

Δείτε τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και ενέργειες από εσάς και αφήστε σε εμάς τα υπόλοιπα! 

  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Παράβολο 75€
  • Αν πρόκειται για εταιρεία επιπλέον απαιτείται καταστατικό ή ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ.
διεκπεραιώσεις
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα