Επιλογή Σελίδας

Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων λόγω κληρονομιάς

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση οχήματός λόγω κληρονομιάς

(Αυτοκινήτου, Μοτοσυκλέτας)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση του ή των κληρονόμων (όπου θα αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Φ.Μ.)
  • Πιστοποιητικό περί μεταβίβασης του οχήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι, τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς
  • Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος για το χρονικό διάστημα που ήταν στο όνομα του κληρονομούμενου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο..
  • Παραστατικό τράπεζας για την κατάθεση του τέλους αδείας αξίας 75,00 ΕΥΡΩ για τα Ε.Ι.Χ. ή 9,00 ΕΥΡΩ για τα Δ.Ι.Χ., στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (σε ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής με συμβεβλημένη τράπεζα).

Για οποιαδήποτε ερώτηση απευθυνθείτε στο γραφείο μας, εξυπηρετούμε Αθήνα και όλη την Αττική

Μεταβίβαση αυτοκινήτου μοτοσυκλέτας φορτηγού λόγω κληρονομιάς
Z

Ταχύτητα

I

Εξυπηρέτηση

l

Υπευθυνότητα